ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

3 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวอย่างน้ำที่จัดส่งดำเนินการเก็บตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.อาหาร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รวมจำนวน 9 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลคุณน้ำเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น