ให้บริการสอนเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาแก่นักศึกษาสาขาเคมี

28 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (นางสาวอำพร ท่าดะ) ให้บริการสอนเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาแก่นักศึกษาสาขาเคมี จำนวน 2 คน เช่น ข้ั้นตอนการเลื้ยงเชื้อ เพื่อเตรียมในการทดสอบ การสกัดตัวอย่าง  เทคนิคการปราศจากเชื้อ และเทคนิควิธีการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งของการต่อเชื้อ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำวิจัยสำหรับรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ