จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน

15 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นันทา  จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สถาบันวิจ้ยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวเปิดโครงการในครัั้งนี้