จัดอบรมการเตรียมโรงเรือนและทดสอบสมบัติกากตะกอน การทดสอบสภาพของบ่อหมักและกากตะกอน

15 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ เรื่อง การเตรียมโรงเรือนและทดสอบสมบัติกากตะกอน การทดสอบสภาพของบ่อหมักและกากตะกอน ณ  ตำบลช้างให้ตก  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 43 คน