รับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน

1 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รบความรู้เบื้องต้นในเรื่องของคุณภาพน้ำดื่มที่บริโภคได้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการคุณภาพน้ำดื่มแก่นักเรียน และมีคุณภาพน้ำที่ดี
     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมตามเอกสารที่แนบมาด้วย และส่งกลับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางโทรสารหมายเลข 0 7329 9653 หรือ E-mail : aumporn.t@yru.ac.th  ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ส่งมาที่ชื่่อกลุ่ม อบรมวิเคราะห์น้ำ มรย.


หมายเหตุ :  - โรงเรียนละ 2 ท่าน
                - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด