ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

24 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มให้กับร้านอุดมทิพย์ จำนวน 1 ตัวอย่าง  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำที่ผ่านการ กรองให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 ตัวอย่าง  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากฝายให้กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา