จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใชัวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

17 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 27 - 29  มีนาคม 2561 หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางปิยศิริ  สุนทรนนท์  สินไชย) นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Programs (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนทางด้านการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา พัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 37 คน จากโรงเรียนในเครือข่าย SMP โดยมีคณะวิทยากรจากหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย  หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา