จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู

26 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่  20 - 22 มีนาคม  2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิยทยาลัยราชภฏยะลา โดยอบรมทางด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 57 คน ครูด้านฟิสิกส์ 19 คน ครูด้านเคมี 21 คน และด้านชีววิทยา 17 คน  ทัั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒชายแดนภาคใต้  ผศ.ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ