จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์แบบครบวงจร”

13 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 5 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมจุติ เอ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นักวิทยาศาสตร์เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์แบบครบวงจร”  จัดโดย บริษัท เค.เอส.พี อ๊อกต้าเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการทำงานและการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ