อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์

28 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 26–27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักวิทยาศาสตร์เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์  (Operations of Chromatograph Mass Spectrometer)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง GC-MS และเพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง GC-MS