รับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู

22 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุม/อบรม

      ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นในการป้องกันจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  มีความรู้ความเข้าใจการใช้วัสดุเครื่องแก้ว สารเคมี  และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการการเรียนการสอนกับวิทยาศาสตร์
     ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมตามเอกสารที่แนบมาด้วย และกรุณาส่งกลับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทางโทรสารหมายเลข 0 7329 9653 หรือ E-mail : sathida.p@yru.ac.th  ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561


หมายเหตุ :  - รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน
                - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


เอกสารแนบ
1. โครงการอบรม
2. ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม