ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างงานการคลังและส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา