อบรมระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29 มกราคม 2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้ารับการอบรมระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 (ห้อง 605) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ