ประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 26 มกราคม 2561 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ  ณ  ห้องประชุมหย่างฉือ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้