อบรมการสร้างเส้นทางมาตรฐานหน่วยงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document

12 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 22 ธันวาคม 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการสร้างเส้นทางมาตรฐานหน่วยงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document  เช่น เส้นทางการเดินหนังสือบันทึกข้อความ และเส้นทางการลาของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเลือกเส้นทางมาตรฐานของหน่วยงาน ที่กำหนดโดยงานสารบรรณกลางเป็นผู้สร้าง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25-605) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา