รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

12 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560  นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่ม จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้กับร้านน้ำดื่มเจริญพร  โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา