ประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน

22 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560  หัวหน้างานบริหารทั่วไป (อาจารย์ปิยศิริ  สุนทรนนท์)  หัวหน้าบริการและเผยแพร่ (อาจารย์สุธีรา  ศรีสุข) และบุคลากรศูนย์วิทยาศาตร์ เข้า่ร่วมประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภารกิของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา