รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ

31 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 สิงหาคม 2560 นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และเคมี  ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และตรวจวิเคราะห์น้ำบาดาล จำนวน 2 ตัวอย่างให้กับคุณกัญญา ทองคุปต์  โดยวิเคราะห์ทางด้านเคมีและทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศ่าสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา