ภารกิจหน่วยงาน

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

งานบริหารทั่วไป                                                                

ภาระงาน/หน้าที่                                                         

1.งานธุรการ/สารบรรณ                                                      

2.งานการเงิน                                                                

3.งานพัสดุ                                                            

4.งานประกันคุณภาพ

5.งานแผนและนโยบาย

6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริการและเผยแพร่

ภาระงาน/หน้าที่

1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

2.บริการให้คำแนะนำและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

3.ให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจในท้องถิ่น

4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย