ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

19 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ให้บริการทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ

 

วิสัยทัศน์

“ศูนย์เครื่องมือทันสมัย  ให้บริการได้มาตรฐาน  แหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ  สร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคม”

 

พันธกิจ

1.บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์

2.บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและขั้นสูงให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อการศึกษา

3.บริการทางด้านวิชาการ โดยการจัดอบรม สัมมนา นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ทางวารสาร แผ่นพับ  วิทยุและเว็บไซต์สู่ชุมชน

4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่และให้บริการแก่ชุมชน

2.เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการพัฒนาความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ