ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

23 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มุ่งมั่นให้เป็นหน่วยงานระดับแนวหน้าของสถาบันที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การบริการวิเคราะห์และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์

"ศูนย์เครื่องมือทันสมัย ให้บริการได้มาตรฐาน แหล่งพึ่งพิงทางวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคม"

 

พันธกิจ

1. บริการการใช้ห้องปฏิบัติการทดลอง อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและขั้นสูงในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

2. บริการและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้แก่อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา โดยการจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

3. บริการทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้โดยทำวารสาร แผ่นพับและเสนอผ่านเว็บไซต์

4. บริการรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

5. พัฒนาบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องและให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ