ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299635 ต่อ 30001
ชื่อ :
ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sunit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
089-658-9293 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
babysoontornnon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
084-065-4076 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวสุธีรา ศรีสุข
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริการและเผยแพร่
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sutira.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
084-0691511 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nn_anake@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ :
084-964-0217 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวฮานัน หะยียะพา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hanan.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
080-712-1991 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวอำพร ท่าดะ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
naj_wa37@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
098-686-9018 ต่อ
ชื่อ :
นางสาธิดา โพหะดา
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์เคมี
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sathida.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
091-846-6468 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
naa_nano@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
086-969-5073 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คลินิกเทคโนโลยี)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
twenty_saturday@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
089-4671093 ต่อ