บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299635 (30001)

อีเมล์ : wilaiwan.k@yru.ac.th


ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 089-658-9293 ()

อีเมล์ : sunit.s@yru.ac.th


นางสาวปิยศิริ สุนทรนนท์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 084-065-4076 ()

อีเมล์ : babysoontornnon@gmail.com


นางสาวสุธีรา ศรีสุข
(หัวหน้างานบริการและเผยแพร่)

เบอร์ติดต่อ : 084-0691511 ()

อีเมล์ : sutira.s@yru.ac.th


นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 084-964-0217 ()

อีเมล์ : nn_anake@windowslive.com


นางสาวฮานัน หะยียะพา
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 080-712-1991 ()

อีเมล์ : hanan.h@yru.ac.th


นางสาวอำพร ท่าดะ
(นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา)

เบอร์ติดต่อ : 098-686-9018 ()

อีเมล์ : naj_wa37@hotmail.com


นางสาธิดา โพหะดา
(นักวิทยาศาสตร์เคมี)

เบอร์ติดต่อ : 091-846-6468 ()

อีเมล์ : sathida.p@yru.ac.th


นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ
(นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

เบอร์ติดต่อ : 086-969-5073 ()

อีเมล์ : naa_nano@hotmail.com


นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คลินิกเทคโนโลยี))

เบอร์ติดต่อ : 089-4671093 ()

อีเมล์ : twenty_saturday@hotmail.com