บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299635 (30001)

อีเมล์ : [email protected]


นางแพรวศรี เดิมราช
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 0862947048 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและเผยแพร่)

เบอร์ติดต่อ : 087-3941815 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายสุลัยมาน เภอโส๊ะ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 095-7476388 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 084-964-0217 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวฮานัน หะยียะพา
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 080-712-1991 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอำพร ท่าดะ
(นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา)

เบอร์ติดต่อ : 098-686-9018 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาธิดา โพหะดา
(นักวิทยาศาสตร์เคมี)

เบอร์ติดต่อ : 091-846-6468 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ
(นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์)

เบอร์ติดต่อ : 086-969-5073 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คลินิกเทคโนโลยี))

เบอร์ติดต่อ : 089-4671093 ()

อีเมล์ : [email protected]