ทำเนียบผู้บริหาร

30 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

รายนามผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ช่วงเวลา

1

 นายสุยงค์ ประสพโชค

-

2

 ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์

-

3

 ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

-

4

 ผศ.สมภพ เภาทอง

เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2558

5

 ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2561

6

 ผศ.จริยา  สุขจันทรา

พฤษภาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

7

 อาจารย์แพรวศรี  เดิมราช

มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน