ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ช่วงเวลา

1

นายสุยงค์ ประสพโชค

-

2

ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์

-

3

ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

-

4

ผศ.สมภพ เภาทอง

เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2558

5

ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

ปัจจุบัน