ข้อมูลผู้บริหาร

30 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ช่วงเวลา

1

นายสุยงค์ ประสพโชค

-

2

ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์

-

3

ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

-

4

ผศ.สมภพ เภาทอง

เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2558

5

ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

6

ผศ.จริยา  สุขจันทรา

 
7

อาจารย์แพรวศรี  เดิมราช

ปัจจุบัน