กลุ่มงาน

30 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

-งานบริหารทั่วไป                                                                

ภาระงาน/หน้าที่                                                         

1.งานธุรการ/สารบรรณ                                                      

2.งานการเงิน                                                                

3.งานพัสดุ                                                            

4.งานประกันคุณภาพ

5.งานแผนและนโยบาย

6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

-งานบริการและเผยแพร่

ภาระงาน/หน้าที่

1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.บริการให้คำแนะนำและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

3.ให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจในท้องถิ่น

4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย