งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ”

ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบรูณาการ"

 

           ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบรูณาการ" ในวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ และเรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ทำให้ข้อเสนอโครงการถูกปฏิเสธจากแหล่งทุน ทำให้ท่านสามารถปรับแก้และพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ดียิ่งขึ้น และโดนใจกรรมการจนสามารถพิชิตทุนได้ในที่สุด ในการนี้ทางผู้จัดได้เรียนเชิญท่านวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2  ท่าน ได้แก่ รองศาตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ

              ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 31002 (คุณรอฮานา ดาคาเฮง) 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบรูณาการ"