งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมเสวนา "ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน"

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนา “ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณประวีณา อินทร์ยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและการสนับสนุนงานวิจัยของ สวก.” หลังจากนั้นได้มีการเสวนา โดยคุณประวีณา อินทร์ยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) คุณไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยในยุค 4.0 วิธีการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตทุนวิจัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาในครั้งนี้กว่า 120 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นสถาบันที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่องของทุนวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการกระตุ้นส่งเสริมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสรับทุนเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันนักวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกยังมีจำนวนน้อย ทางสถาบันวิจัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าใจแนวทางหรือนโยบายการขอทุนวิจัยในยุคปัจจุบัน เพื่อจะได้ปรับตัวไปทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งแนะนำวิธีการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามในทุกๆ ประเด็น เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

แกลเลอรี่