งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน"

ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการเสวนา

"ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน”

 

            ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จะจัดเสวนา “ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. สวก. ศอ.บต. และสำนักงานจังหวัดยะลา มาร่วมเสวนาในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเวิงช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 31002 (คุณรอฮานา ดาคาเฮง)

 

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อมายังงานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

ดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเสวนา “ทุนวิจัยชายแดนใต้ : ขออย่างไรให้ได้ทุน”