ประเมินคุณภาพ Logical FRAMEWORK โครงการวิจัย FUNDAMENTAL FUND (FF) ปีงบประมาณ 2568

8 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักวิจัย ในกิจกรรมประเมินคุณภาพ Logical Framework ทุนวิจัยงบประมาณ FUNDAMENTAL FUND (FF) ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มการศึกษา (วิทยากร ผศ.ดร.จารุวัฒน์ สองเมือง และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์)
- กลุ่มการจัดการและการท่องเที่ยว (อาจารย์ ดร.วารัช มัธยมบุรุษ และ อาจารย์ ดร.สุนทรีย์  ตั้งศรีวงศ์)
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา และ อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร)
กิจกรรมในครั้งนี้มีโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 25 โครงการ จาก 4 คณะ จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING