อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

1 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund : FF)