การจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2568-2570) เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental fund : FF) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2568-2570) เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental fund : FF) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ รศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและกำหนดทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการขอรับงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental fund: FF) ในระยะเวลา 3 ปี จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมการจัดทำแผนงานวิจัยฯ ในครั้งนี้จำนวน 70 คน