การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2568-2570) เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

19 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์