อบรมเชิงปฏิบัติการ "ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี 2567"

23 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักวิจัยในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ปี 2567" โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยนำเสนอ Logical FRAMEWORK ในการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอ 5 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ (วิทยากร : รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า และ ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์)
- กลุ่มสังคมศาสตร์ (วิทยากร : ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ และ รศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง)
- กลุ่มวิทยาการจัดการ (วิทยากร : ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ และ ผศ.เจษฎา ร่มเย็น)
- กลุ่มการศึกษา (วิทยากร : รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม และ รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
- กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ (วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุนันทา เหมธานนท์ และ คุณเพชรดา สัตยากูล)
โดยมีโครงการวิจัยที่นำเสนอและรับการประเมินคุณภาพทั้งหมด 41 โครงการวิจัย และ 3 ชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING