กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย”

13 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12-13 มกราคม 2566 ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา