ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) ปีงบประมาณ 2566

11 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม 2566 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณของทุนวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และ อาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยการประชุมได้ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณทุนวิจัยของทุนวิจัย Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยที่ได้นำเงินทุนวิจัย Fundamental Fund เข้าสู่ระบบ ERP เป็นปีแรก โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยและตัวแทนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทั้งหมด 20 คนจาก 7 โครงการวิจัย