อบรมเชิงปฎิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยของ บพท. ปีงบประมาณ 2566

4 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มกราคม 2565 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักวิจัยในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2566 ผ่านระบบ ZOOM MEETING กิจกรรมในครั้งนี้มีโครงการวิจัยเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 ชุดโครงการวิจัย 4 กรอบการวิจัย