การพัฒนาโจทย์วิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

22 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักวิจัยและวิทยากร ในกิจกรรม การพัฒนาโจทย์วิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” 
 พร้อมด้วย ผศ.จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และอาจารย์ ดร.มัสวิณี  สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการพัฒนาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน บพท. ในกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ ปีงบประมาณ 2566  ผ่านระบบ Zoom Meeting