เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ https://eservice.yru.ac.th/research ผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศหลักเกณฑ์รับข้อเสนอ โดยกรอบการวิจัยและงบประมาณ ตลอดจนเณฑ์การพิจารณาข้อเสนอจะต้องเป็นไปตามประกาศเปิดรับข้อเสนอ

ประกาศหลักเกณ์ฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2561-2565
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
แบบฟอร์มรับรองประวัตินักวิจัย [PDF] [WORD]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7329-9635 (นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง)