นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องและรับโล่ของคุณการนำเสนอนิทรรศการงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

7 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณะนักวิจัย JAPO MODEL เข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องและได้อภิปรายงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามศษสตร์องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย" 
และในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้เข้ารับโล่ขอบคุณการนำเสนอนิทรรศการงานวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร