การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม วช.2566

7 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ผศ.จริยา  สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักวิจัยและวิทยากร ในกิจกรรม "การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อยื่นข้อเสนอ การวิจัยและนวัตกรรม" จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2566  โดยมี ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมีอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย เป็นวิทยาการในการพัฒนาโจทย์วิจัยในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาโจทย์วิจัยให้กับนักวิจัยได้พัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2566โดยมีนักวิจัยร่วมนำเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้ทั้งหมด 6 โครงการ ผ่านระบบ Google Meet