ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

6 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด