วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ่านจจอมบึง เปิดรับบทความวิจัย

3 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ่านจจอมบึง เปิดรับบทความวิจัย
ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกยน - ธันวาคม
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด