โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

22 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยในหัวข้อ
>>โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
>>โครงการวิจัยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ภายใต้งบประมาณโครงการ ละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565