ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

14 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพันธกิจหลักด้านการวิจัยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณารางวัล ดังนี้

นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

          อาจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต    

          โครงการ Measurement Model of Managerial Accounting Practice: Residence Business in Thailand's Three Southern Border Provinces

นักวิจัยดีเด่นด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

          อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

          โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์

นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

          โครงการ การทดสอบและใช้สารชีวภัณฑ์ (สารชีวภัณฑ์ มรย.1 และ มรย.2) ต่อการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบยางพารา

นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่

          อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม

          โครงการ แบบแผนของกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด