ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 3)

19 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 3) นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด