การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)" รอบที่ 2

8 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)" รอบที่  2 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร  โดยมีอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet