การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ผลกระทบจากการวิจัย”

25 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ผลกระทบจากการวิจัย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล  ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ทั้งสิ้นจำนวน 110 คน ในรูปแบบกึ่งออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา