สวทช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

25 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขอประชาสัมพันธ์ การประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบสมุดบันทึกงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook)
2. โครงการพัฒนาระบบ Open source ERP สำหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/gd