โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084
รายละเอียดของงานสามารถเข้าดูได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022