“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564” (Thailand Research Expo 2021)

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และอาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์  หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564” (Thailand Research Expo  2021) โดยมี ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและยกระดับตำหรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน คือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร