โครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

15 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลโครงการวิจัย

 

สรุปจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำแนกตามประเภทงบประมาณและสังกัดหน่วยงาน

 

ประเภทงบประมาณ

จำนวนโครงการวิจัย (โครงการ)

รวม

คคศ.

คมส.

วจก.

ควท.

สวพ.

สวท.

 งบประมาณแผ่นดิน

3

2

3

5

1

-

14

 งบประมาณบำรุงการศึกษา

1

2

14

15

2

2

36

 งบประมาณ HERP

-

1

1

2

-

-

4

 งบประมาณเครือข่ายฐานราก

-

-

-

1

-

-

1

 รวม

4

5

18

23

3

2

55

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำแนกตามประเภทงบประมาณและสังกัดหน่วยงาน

 

ประเภทงบประมาณ

จำนวนงบประมาณ (บาท)

รวม

คคศ.

คมส.

วจก.

ควท.

สวพ.

สวท.

 งบประมาณแผ่นดิน

 1,469,000

  1,000,000

  1,427,100

 3,129,900

    500,000

 -

7,526,000

 งบประมาณบำรุงการศึกษา

      35,000

      60,800

     657,200

    730,300

    101,200

      82,300

    1,666,800

 งบประมาณ HERP

 -

     100,000

     200,000

    950,000

 -

 -

  1,250,000

 งบประมาณเครือข่ายฐานราก

 -

-

-

  120,000

-

-

      120,000

รวม

 1,504,000

  1,160,800

  2,284,300

 4,930,200

   601,200

     82,300

  10,562,800


 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งหมด